Banner Uilhoorn & Fritse
 

Uitkering van niet genoten vakantiedag(en), denk aan pensioenpremie.

20-02-2017


Het komt veelvuldig voor dat het einde van een arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer tot stand komt door middel van een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd, worden de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vastgelegd. Onderdeel van een beëindigingsovereenkomst vormen de afspraken over het opnemen of uitbetalen van vakantiedagen. Daarbij moet ook worden gedacht aan het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie.

 

De kantonrechter in Almere heeft zich in 2015 uitgesproken over de betaling van niet genoten vakantiedagen en het recht van de werknemer op de werkgeverspremie voor zijn of haar pensioen. In artikel 7:641 Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, recht heeft op een uitkering in geld over die vakantiedagen. De hoogte daarvan moet overeenkomen met het loon wat bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst over deze dagen verschuldigd zou zijn. Loon is volgens het Burgerlijk Wetboek de tegenprestatie waarop de werknemer recht heeft voor arbeid die de werknemer ten behoeve van zijn werkgever verricht (artikel 7:610 BW).  

 

De vergoeding voor een vakantiedag moet dus gelijk zijn aan het bedrag dat de werknemer zou hebben gekregen als hij geen vakantie had opgenomen. Uit een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat een werknemer bij uitbetaling van niet genoten vakantiedagen niet in een nadeliger positie mag komen te verkeren, dan bij in dienst blijven en het opnemen van die vakantiedagen. Als er een situatie is waarbij de werknemer recht heeft op pensioen dan zal de werkgever ook een werkgeversdeel van de pensioenpremie daaraan bijdragen. Normaal gesproken zou over het loon, met betrekking tot de tijdens het dienstverband opgenomen vakantiedagen, het werkgeversdeel van de pensioenpremie moeten worden afdragen aan de pensioenuitvoerder. Bij een beëindiging van het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst en uitbetaling van deze vakantiedagen heeft de werknemer, om niet in een nadeligere positie te gaan verkeren, dus ook recht op dit werkgeversdeel van de pensioenpremie.

 

 

Let dus op: bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst bestaat er een recht van de werknemer op uitkering van het werkgeversdeel van de pensioenpremie over de niet genoten vakantiedagen.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen per e-mail

 of telefoon (078-6392060)

 

Leonard van der Leeden

Juridische medewerker bij Uilhoorn & Fritse advocaten

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief