Banner Uilhoorn & Fritse
 

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aanzegverplichting (uitspraken)

17-06-2015


De aanzegverplichting houdt kort gezegd in dat de werkgever op grond van de wet verplicht is uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de werknemer te laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.

 

Dit moet schriftelijk. Wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet dan moet de werkgever ook laten weten onder welke arbeidsvoorwaarden dat is. 

 

Komt de werkgever deze verplichting niet na of te laat, dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van maximaal een maandloon.

 

 

Anticiperen op vergoeding aanzegverplichting

Een werknemer sluit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de functie van magazijnmedewerker. De arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 2 januari 2014 tot en met 31 december 2014. De werkgever laat op 4 december 2014 weten dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. De werknemer stelt dat deze aanzegging te laat is en daarom de arbeidsovereenkomst voor een jaar is verlengd. Subsidiair vordert de werknemer - anticiperend op de in de Wet Werk en Zekerheid opgenomen aanzegverplichting - compensatie ter hoogte van twee maandsalarissen.

 

In de arbeidsovereenkomst is een bepaling opgenomen waarin staat dat: "(...) wordt werknemer reeds nu de verlangde duidelijkheid verstrekt, dat het dienstverband conform de overeengekomen datum (...) wordt beëindigd." In de van toepassing zijnde CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen is bepaald dat uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het dienstverband duidelijkheid gegeven moet worden over voortzetting of beëindiging van het dienstverband. De werknemer was bij aanvang van de arbeidsovereenkomst dus duidelijk gemaakt dat niet zou worden verlengd.

 

De kantonrechter oordeelt dat de vorderingen van de werknemer afgewezen moeten worden. Er is geen dwingende wetsbepaling die maakt dat met de vroegtijdige aanzegging sprake zou zijn van het door de werknemer gestelde handelen door de werkgever in strijd met de openbare orde en goede zeden. In het geval het nieuwe wetsartikel 7:688 BW van toepassing zou zijn is het mogelijk al bij aanvang van de arbeidsovereenkomst mede te delen dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. In deze casus is de wettelijke aanzegverplichting niet van toepassing aangezien deze pas op 1 januari 2015 in werking treedt; door de rechter wordt daar verder niet op geanticipeerd.

 

Tip: Aan de aanzegverplichting kan worden voldaan door in de te sluiten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen dat de arbeidsovereenkomst aan het einde niet zal worden verlengd. Een werkgever loopt daarmee wel het risico dat de werknemer voor het einde van de arbeidsovereenkomst een andere werkgever heeft gevonden en niet zal ingaan op een eventueel aanbod om alsnog de arbeidsovereenkomst te verlengen.

 

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2015:3201 Rechtbank Midden Nederland, sector kanton, loc. Utrecht d.d. 13 mei 2015

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief