Banner Uilhoorn & Fritse
 

Afvloeiingsregeling en ouderenbeleid: Twee uitdagingen , één oplossing

18-11-2014


Afvloeiingsregeling en ouderenbeleid:         Twee uitdagingen , één oplossing

De ondernemer of HR-manager die serieus werk maakt van personeelsplanning ziet steeds minder mogelijkheden voor een actief maar tegelijkertijd ook sociaal afvloeiingsbeleid.    

Bij een groot aantal werkgevers leeft al langere tijd de veronderstelling dat het praktisch niet meer mogelijk is om op een fiscaalvriendelijke wijze afscheid te nemen van werknemers door hen een financiële regeling aan te bieden.

Op welke wijze loont het nog de werknemer aan te zetten tot het zelf nemen van ontslag dan wel de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen door middel van het aanbieden van een ontslagvergoeding?

Leest u verder  voor een update


Ontslagvergoeding direct belast

Vanaf dit jaar  is het niet meer mogelijk om een ontslagvergoeding te storten op een hiervoor bestemde stamrechtrekening. Het gevolg daarvan is dat een financiële vergoeding voor de werknemer waar u afscheid van wilt nemen direct belast wordt.

Bij afvloeiing van oudere werknemers loopt u daarbij ook het risico dat de belastingdienst uw financiële tegemoetkoming zal bestempelen als een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) en dit zal betekenen dat een heffing van 52% aanstaande is op basis van artikel 32 ba van de Wet op de Loonbelasting.

 

Oplossing in de pensioensfeer aangedragen door de belastingdienst

Hoewel het vaak lijkt alsof er met de belastingdienst niet te communiceren is bemerken wij vaak dat het tegendeel waar is. Zo ook in deze casus. Desgevraagd geeft de belastingdienst aan dat de mogelijkheid van pensioenverbetering gebruikt kan worden om de ontslagvergoeding toe te kennen zonder vervelende fiscale gevolgen (Belastingdienst; Vraag & Antwoord 12-002 d.d. 141014)

Iedere werknemer met een pensioenregeling wordt door de belastingdienst in de gelegenheid gesteld een pensioentekort aan te vullen. Verbetering van de pensioenregeling kan tot stand worden gebracht door de ontslagvergoeding in de vorm van een koopsom voor pensioen te storten bij een fiscaal en volgens de Pensioenwet toegelaten pensioenuitvoerder. In ruil voor de koopsom ontvangt de ontslagen werknemer hogere pensioenrechten. Dat kunnen hogere ouderdoms- of partnerpensioenrechten zijn.

 

Op basis van deze faciliteit is het mogelijk in de situatie waar men niet direct wenst af te rekenen met de fiscus over een ontslagvergoeding de heffing uit te stellen door pensioenverbetering toe te passen.  De werking is dan in grote lijnen vergelijkbaar met de afgeschafte mogelijkheid om een ontslagvergoeding te stallen op een Stamrechtrekening. Ook in de gevallen waar men de ontslagvergoeding wil gebruiken voor eerdere pensionering of voor een inkomstenbron met een tijdelijk karakter biedt de Pensioenwet uitkomst.

De bestedingsmogelijkheden voor flexibilisering uit hoofde van de Pensioenwet zijn grotendeels vergelijkbaar met de opties die de werknemer had met zijn Stamrecht in de lijfrentesfeer.

 

Aanvullen van een pensioentekort is daarmee uitermate geschikt als het financiële instrument om te komen tot  afvloeiingsregelingen.

Wanneer is sprake van een pensioentekort?

Het spreekt voor zich dat pensioenverbetering alleen kan plaatsvinden als er in het verleden ook daadwerkelijk een pensioentekort is ontstaan. Hiervan is sprake in de volgende gevallen:

  • De huidige regeling kent, of kende, nog ruimte tot aan het fiscaal toegestane maximum
  • In vorige dienstverbanden zijn tekorten ontstaan

Pensioenverbetering is mogelijk ongeacht het pensioensysteem dat u in huis heeft. Vereiste is wel dat de vergoeding ter reparatie van het pensioentekort ondergebracht moet worden bij een volgens de Pensioenwet toegelaten uitvoerder.

 

Afspraken moeten gemaakt worden voor de datum van ontslag

Of de weg van pensioenverbetering soelaas biedt moet onderzocht zijn en afgewikkeld  voordat de werknemer met ontslag gaat. Alleen een nog voor de onderneming actieve werknemer kan samen met u tot pensioenverbetering overgaan.

Het heeft dus geen zin de procedure voor pensioenverbetering te starten als het ontslag al een feit is.

Deze moet zorgvuldig uitgevoerd worden en vergt enige tijd dus begin hier op tijd mee.

 

Hoogte van het pensioentekort per individu verschillend

De procedure start met de beantwoording van de vraag of- en hoeveel pensioentekort er is. Dit hangt af van de persoonlijke situatie en is dus per werknemer verschillend. Er zijn een aantal voetangels en klemmen waarvan wij er twee noemen:

  • Een aftrekbare lijfrente "communiceert" met pensioen. Een verhoging van pensioen kan betekenen dat de werknemer in het verleden ten onrechte lijfrenteaftrek heeft genoten (Art. 3.133 lid 2k van de Wet op de Inkomstenbelasting)
  • Reparatie van tekorten ontstaan tijdens eerdere dienstverbanden mogen niet ongelimiteerd ingekocht worden zonder toestemming van de belastinginspecteur

Al met al komt er dus heel wat rekenwerk en onderzoek kijken bij de vaststelling hoe hoog het te repareren pensioentekort is. Hiervoor kunt u als werkgever althans de werknemer het beste een pensioenspecialist in de arm nemen.

 

Juridische vastlegging van groot belang

Als blijkt dat pensioenverbetering tot de mogelijkheden behoort is het essentieel dat ook de juridische vastlegging correct is. Ook hier is het verstandig specialistische hulp van een arbeidsrechtdeskundige in te roepen. 

In veel gevallen is het raadzaam om voordat de ontslagvergoeding is overeengekomen  de belastingdienst om goedkeuring te vragen. Een (fiscale) fout is snel gemaakt en zonder goedkeuring van de inspecteur rekent de belastingdienst meedogenloos met u af.

Als de voorgenomen pensioenverbetering in concept voorgelegd wordt aan de belastingdienst zal deze een voor bezwaar vatbare beslissing nemen. De beoordeling kan, mits in concept voorgelegd, niet leiden tot een fiscale sanctie.

 

Gaat de belastingdienst niet akkoord dan zal zij ook aangeven waarom. Er kan dan bekeken worden of een voor alle partijen acceptabele aanpassing mogelijk is. Bij goedkeuring volgt kan de procedure formeel afgerond worden met de betrokken werknemer.

 

Conclusie

In de praktijk heeft u bij ontslagprocedures nog steeds een effectief financieel  instrumenten tot uw beschikking om sturend te werken bij een op handen zijnde ontslagprocedure.

 

De ontslagvergoeding voor pensioenverbetering komt in de plaats van de koopsom voor een Gouden Handdruk stamrecht.  Als de berekening van het pensioentekort goed wordt uitgevoerd en deze samen met een gedegen juridische vastlegging fiscaal geaccepteerd is kunt u dus nog steeds op actieve wijze een sturende rol spelen bij ontslag of afvloeiing van personeel.

 

Voor de werknemer is uitstel van belastingbetaling in combinatie met aanvulling op het inkomen rondom de pensioendatum nog steeds aanwezig. De mogelijkheden in de oude Stamrechtomgeving waren vergelijkbaar met die in de Pensioenwet. Voorwaarde is wel  dat een daadwerkelijk tekort in de pensioensituatie van de werknemer is aangetoond. 

Door het risico van fiscale sancties bij onjuiste toepassing is de rol van een pensioenspecialist en arbeidsrechtdeskundige in het geheel belangrijker geworden.  Zelfwerkzaamheid zonder overleg vooraf kan riskant of overbodig blijken.

Wij zijn u in voorkomende gevallen graag van dienst.

 

Auteur: J.F. (Jaap) van Hoek, Wft gecertificeerd pensioenadviseur bij Valent| Pensioendesk Drechtsteden gevestigd in Dordrecht

 

Algemene disclaimer:  "Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de vermelde informatie juist is op het moment waarop deze gepubliceerd wordt of na verloop van tijd nog steeds juist is. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve géén acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies."
 Valent|Pensioendesk Drechtsteden Alle rechten voorbehouden.  

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief