Banner Uilhoorn & Fritse
 

Gezondheidsvragen tijdens sollicitatiegesprek verboden

24-10-2011


In 2007 is uit de evaluatie van de Wet op de medische keuringen (Wmk) naar voren gekomen dat in bijna 10% van de sollicitaties naar de gezondheid van de sollicitant wordt gevraagd. De uitkomst van deze evaluatie, vormde de aanleiding voor het vorige kabinet om tot wijziging van de Wmk over te gaan.  Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schippers (Volksgezondheid) hebben de voorgestelde wijziging nu voorgelegd aan de Tweede Kamer.

 

Onder de voorgestelde wijzigingen bevindt zich Artikel 4 lid 2 Wmk. Dit artikel in de Wet op de medische keuringen, dat dateert uit 1997, spreekt reeds van een verbod op het stellen van gezondheidsvragen door "medisch leken". Uit de evaluatie blijkt echter dat dit artikel onvoldoende duidelijkheid schept over zowel de positie van de sollicitant als de werkgever tijdens sollicitatiegesprekken.

 

De laatste zin van Artikel 4 lid 2 Wmk luidt als volgt:

Bij andere beoordelingen dan de medische keuring mogen geen vragen worden gesteld noch anderszins inlichtingen worden ingewonnen over de gezondheidstoestand van de keurling en over diens ziekteverzuim in het verleden.

 

Het voorstel tot wijziging van de wet, dat op 14 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd tracht deze zin duidelijker te formuleren. Het voorstel luidt: 

Het is aan een ander dan een keurend arts niet toegestaan vragen te stellen noch anderszins inlichtingen in te winnen over de gezondheidstoestand van de keurling of over diens ziekteverzuim in het verleden.

 

Aangenomen wordt dat er door werkgevers onvoldoende besef aanwezig is dat het begrip "keuring" eveneens betrekking heeft op gezondheidsvragen in sollicitatiegesprekken. Daartoe worden de termen "andere beoordelingen" en "medische keuring" niet meer in de laatste zin van artikel 4, tweede lid, gebruikt. Het belang van deze wijziging is dat voor zowel de werkgever als de sollicitant duidelijk moet zijn dat er tijdens de sollicitatiefase geen vragen gesteld mogen worden over gezondheid en ziekte, en dus ook niet over het ziekteverzuim.

 

Toch zijn er een aantal kanttekeningen te plaatsen bij dit voorstel tot wijziging van de Wmk. De Raad van State vraagt zich in zijn advies over het wetsvoorstel onder andere af of deze wijzigingen effect zullen hebben op de naleving van het verbod. Volgens de evaluatie is handhaving bijzonder lastig gebleken. Daarnaast rijst de vraag waarom er in het voorstel tot wijziging van de Wmk nog altijd wordt gesproken over "keurling". Het zou mijns inziens in de huidige tijdsgeest en de oorspronkelijke aanleiding voor de wijziging passen om een dergelijk woord te vermijden en in plaats daar van te spreken over "sollicitant".

 

Dit artikel is geschreven door Leonard van der Leeden (Uilhoorn & Fritse Advocaten) Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@uilhoorn-fritse.nl

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief