Banner Uilhoorn & Fritse
 

Nederland vakantieland; wet opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

13-06-2013


Opbouw van vakantiedagen

Een werknemer bouwt op grond van de wet over ieder jaar waarin hij heeft gewerkt vakantiedagen op van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week; het wettelijk minimum. Voor een werknemer met een voltijds dienstverband van 40 uur per week is dat dan 160 uur oftewel 20 vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst of bij cao kan worden overeengekomen dat meer vakantiedagen worden opgebouwd; bovenwettelijke vakantiedagen. Heeft de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar geduurd dan bestaat aanspraak op vakantie voor dat deel van het jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

 

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Met ingang van 1 januari 2012 is het wetsartikel (art. 7:635 lid 4 BW(oud)) dat bepaalde dat bij ziekte slechts over de laatste zes maanden van die ziekteperiode vakantiedagen werden opgebouwd, komen te vervallen. Voor de opbouw van vakantiedagen maakt het nu niet meer uit of een werknemer wel of niet ziek is.

 

In overleg - schriftelijk vooraf of in een voorkomend geval - kunnen dagen waarop een werknemer ziek is, worden aangemerkt als vakantiedagen. De werknemer houdt wel recht op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen.

 

Vaststellen vakantieperiode

De werkgever moet de werknemer ieder jaar in staat stellen het wettelijk minimum aantal vakantiedagen op te nemen. Met de wettelijke regeling staat voorop dat de werknemer in staat moet zijn vakantie te genieten vanwege de zogeheten recuperatiefunctie van vakantie. De werkgever stelt de vakantieperiode vast overeenkomstig de wens van de werknemer. In de arbeidsovereenkomst, bij cao of in het geval van gewichtige redenen kan deze vaststelling anders worden bepaald. Hoofdregel is dat in het geval de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn vakantiewensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, schriftelijk zijn gewichtige redenen kenbaar heeft gemaakt, dat dan de vakantie overeenkomstig de wensen van de werknemer is vastgesteld.

 

Ziek tijdens vakantie

Wordt een werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek dan gelden deze dagen niet als vakantiedagen, tenzij de werknemer daar in het voorkomende geval mee instemt. Vooraf kan ook al schriftelijk worden bepaald dat de vakantiedagen waarop een werknemer ziek is, als vakantiedagen gelden. Dit laatste kan alleen worden afgesproken voor de dat jaar overeengekomen zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen; de dagen boven het wettelijk minimum aantal vakantiedagen.

 

Uitbetalen vakantiedagen

Tijdens de vakantie wordt het loon van de werknemer doorbetaald. Vakantiedagen - althans het wettelijk minimum aantal - kunnen tijdens het dienstverband niet worden afgekocht. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen niet genoten, opgebouwde vakantiedagen wel worden uitbetaald. De wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst verandert niets aan dit recht. De wet regelt alleen de uitbetaling van vakantiedagen. De afspraak tussen werkgever en werknemer bepaalt of ADV-dagen, roostervrije dagen, feestdagen en dergelijke ook vergoed moeten worden.

 

Vervaltermijn / verjaringstermijn

De vakantiedagen die behoren tot het wettelijk minimum en die niet zijn opgenomen binnen 6 maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, komen te vervallen. Bijvoorbeeld: De vakantiedagen (het wettelijk minimum) die zijn opgebouwd in 2012 komen per 1 juli 2013 te vervallen. Is de werknemer niet redelijkerwijs in staat geweest de vakantiedagen op te nemen dan geldt de vervaltermijn niet. In plaats daarvan zou dan de verjaringstermijn gehanteerd moeten worden die ook geldt voor de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. De verjaringstermijn is in dat geval 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

 

De vervaltermijn geldt overigens alleen voor de vakantiedagen (het wettelijk minimum) die zijn opgebouwd na 1 januari 2012. Schriftelijk kan van de termijn van 6 maanden ten gunste van de werknemer worden afgeweken.

 

Overgangsregeling / Terugwerkende kracht

De wet kent geen overgangsregeling en heeft geen terugwerkende kracht.

 

Vragen

Bovenstaande uiteenzetting is niet uitputtend. Voor vragen kunt u per telefoon (078-6392060) of e-mail contact opnemen.

 

Mark Uilhoorn, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief