Banner Uilhoorn & Fritse
 

Het Zorgakkoord: waar gaat het voor u als werkgever naar toe

31-05-2013


 

Het Zorgakkoord: waar gaat het voor u als werkgever naar toe

 

Voor het eerst in jaren is het aantal mensen dat in de zorg werkt afgenomen. Dat blijkt uit de op 15 mei 2013 verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

De groei van het aantal banen in de zorg nam al langer af, tot een moment van krimp dit jaar.

 

In een jaar tijd daalde het aantal vacatures van 17.000 naar 13.000, dit is de sterkste daling van alle economische sectoren. Eveneens blijkt uit de CBS-cijfers dat het aantal openstaande vacatures in de zorg sterk is afgenomen.

 

Het kabinet en de sociale partners proberen voor de zorgsector het tij te keren. Welke afspraken zijn er vanaf november 2012 allemaal gemaakt. Een overzicht.

 

Sociaal Akkoord

Nadat op 29 oktober 2012 het regeerakkoord tot stand is gekomen hebben op 11 april 2013  werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid een Sociaal Akkoord gesloten, waarin zij hun gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben uitgesproken en vastgelegd voor een structurele aanpak van de economie  en de arbeidsmarkt.

 

In het Sociaal Akkoord is onder meer aandacht besteed aan de min-max en nulurencontracten. Aanbesteding in publieke sectoren leidt bij krapte van budgetten tot een toenemende druk op arbeidsvoorwaarden. Deze aanbestedingsdruk  geldt in het bijzonder voor de zorgsector. De Stichting van de Arbeid roept daarom cao-partijen op, het gebruik van nulurencontracten te beperken tot uitzonderlijke situaties. In het Sociaal Akkoord zijn tevens algemene voorstellen gedaan ten aanzien van employability van de werknemer, herordening van de ontslagbescherming en het ontslagproces alsmede  financiële regelingen bij het einde van een dienstverband in de vorm van een transitie- en ontslagvergoeding. Deze algemene voorstellen zijn niet specifiek op de zorg gericht. Wilt u meer weten over de inhoud van dit Sociaal Akkoord dan verwijs ik u naar onze website: www.uilhoorn-fritse.nl

Zorgakkoord

In de zorgsector is deze verantwoordelijk eveneens gevoeld, hetgeen heeft geresulteerd in een Zorgakkoord. Werkgeversorganisaties (Actiz, VGN, GGZ Nederland, NFU, BTN en NVZ) en met het overgrote deel van de werknemersorganisaties (CNV, MHP, NU91 en FBZ) hebben afspraken gemaakt over hervormingen in de zorg. Kern van de afspraken is, dat een combinatie is gevonden van een verantwoorde uitwerking van het regeerakkoord, een verantwoorde loonontwikkeling en gerichte maatregelen ten behoeve van de werkgelegenheid en de kwaliteit van arbeid in de zorg. Zo komt er voor de zorg een sectorplan met maatregelen gericht op  her- en bijscholing om mensen van werk naar werk te begeleiden, bij voorkeur in de zorg zelf. Het kabinet stelt in het regeerakkoord € 100,00 miljoen beschikbaar. Verder komt er  € 250 miljoen beschikbaar voor intensivering van de wijkverpleging en de sociale wijkteams.

 

Op het terrein van de langdurige zorg zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • De middelen voor huishoudelijke verzorging worden met 35% verhoogd ten opzichte van het regeerakkoord. Van het huidige budget blijft daardoor 60% beschikbaar voor gemeenten. De verwachting is dat het oorspronkelijke werkgelegenheidsverlies dus substantieel beperkt wordt;
 • De voorgenomen extramuralisering wordt verzacht. Bij de ouderenzorg zorgzwaartepakket (zzp) 4 wordt verwacht dat 50% kan blijven rekenen op een intramurale indicatie. De mensen die thuis kunnen blijven wonen, kunnen een beroep doen op een nieuwe aanspraak thuisverpleging;
 • In 2014 zal dagbesteding en persoonlijke verzorging, in tegenstelling tot wat daarover in het regeerakkoord was opgenomen, behouden blijven;
 • De maatregeling in 2014 om nieuwe cliënten in de Wmo geen huishoudelijke hulp meer te verstrekken, zal geen doorgang vinden.

In het wetsvoorstel Wmo 2015 worden waarborgen voor werknemers vastgelegd. Dit betreft:

 • Geen verplichte aanbesteding door gemeenten: indien het college van B&W besluit het verlenen van huishoudelijke hulp door derden te laten verrichten, geldt de verplichting tot het uitschrijven van een aanbesteding;
 • Overname van personeel: indien een gemeente besluit een nieuwe aanbieder te contracteren, treedt deze aanbieder in overleg inzake de overname van het betrokken personeel met aanbieder(s) die vóór hem in opdracht van de gemeente huishoudelijke hulp hebben verleend. Er zullen nadere afspraken worden gemaakt om scherper toezicht te houden op deze afspraken en CAO-bepalingen;
 • Basistarieven: gemeenten dienen basistarieven voor huishoudelijke hulp vast te stellen.

Welke acties moet ik als werkgever ondernemen om te anticiperen op de komende veranderingen? Ook al zijn voorgenomenmaatregelen uit het Regeerakkoord in het Zorgakkoord verzacht, feit blijft dat gemeenten in de uitvoering van de WMO slechts 60% van hun budget overhouden. Dit kan voor u als werkgever nog steeds leiden tot boventalligheid van personeel, indien dit probleem niet door natuurlijke afvloeiing kan worden opgelost.

 

Voor u als werkgever is het zaak om te anticiperen op een dergelijke toekomstige situatie. Van belang is  het in kaart brengen van het te verwachten aantal tijdelijke contracten die van rechtswege aflopen en die niet meer worden verlengd, het aantal werknemers die boventallig worden en herplaatsingsmogelijkheden. Bij dit laatste aspect is het misschien mogelijk om aansluiting te zoeken bij het zorgsectorplan. Let bij het in kaart brengen van de werknemers en hun contracten op de werknemers met een zogenaamd nulurencontract. In veel gevallen blijkt er in de praktijk al lang geen sprake meer te zijn van een oproepovereenkomst. De oproepovereenkomst is dan door het rechtsvermoeden van de gemiddelde arbeidsduur een parttime overeenkomst voor (on)bepaalde tijd geworden.

Terzijde merken wij  op dat binnen de zorg op grote schaal van nulurencontracten gebruik wordt gemaakt, terwijl het kabinet het gebruik van deze overeenkomsten wenst te beperken tot uitzonderlijke situatie. Ook hier zult u moeten nadenken over de noodzaak tot interne flexibiliteit en hoe u dit gaat oplossen.

 

In de aanloop naar een eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst met boventallig personeel, adviseren wij u om na te denken over de wijze waarop u vorm gaat geven aan de 'employability' van uw werknemers. Dit zal van u gevraagd worden niet alleen op grond van het Zorgakkoord maar tevens in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten  in het licht van de voorstellen van het Sociaal Akkoord.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

De voorgestelde wijzigingen uit de verschillende akkoorden en in het bijzonder het Zorgakkoord, kunnen het nemen van ingrijpende maatregelen noodzakelijk maken, waaronder al dan niet gedwongen afvloeiing van personeel. Het aanvliegen en uitvoeren van een dergelijk traject kan complex zijn vanwege de vele valkuilen. Meer in het bijzonder in het geval van een collectief ontslag (meer dan 19 personen) waaraan veel juridische haken en ogen zitten. Voor zover de wetsvoorstellen uit het Sociaal Akkoord leiden tot wetswijzigingen, zullen deze vanzelfsprekend in een traject worden meegenomen.

 

Uilhoorn & Fritse Advocaten heeft de juridische kennis en deskundigheid in huis, om u als werkgever te begeleiden in de ontwikkeling en uitvoering van een dergelijk traject. Een traject waarbij een aantal zaken centraal staan zoals verantwoord inkrimpen, besparen van kosten en het tegelijkertijd op peil houden van uw personeelsbestand op de (middel)lange termijn.

Concreet kan dit:

 • advisering en begeleiding bij het opstellen van een reorganisatie- en Sociaal Plan betekenen;
 • het onderhandelen met een vakbond dan wel de ondernemingsraad;
 • zorgdragen voor een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel;
 • het vaststellen van een ontslagvergoeding en;
 • eventueel met het oog op het Sociaal Akkoord een transitievergoeding;
 • maar ook invulling geven aan employability;
 • waarbij wij in samenwerking met onze partners op het gebied van herplaatsing outplacementrajecten kunnen verzorgen.

Kortom, uw zorg is onze zorg.

 

Wij realiseren ons dat u als werkgever in deze tijd oog dient te hebben voor kostenbeheersing. Wij werken daarom niet alleen op een scherp uurtarief, maar kunnen vooraf ook afspraken maken over een vast bedrag voor de te verrichten werkzaamheden. Op die wijze komt u niet voor verrassingen te staan.

 

Voor een gratis oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met

Conny Fritse of Mark Uilhoorn van Uilhoorn & Fritse Advocaten

078-6392060

 

Bron: Stichting van de Arbeid, Sociaal akkoord d.d. 11 april 2013; VWS-nieuwsbericht d.d. 24 en 25 april 2013

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief