Banner Uilhoorn & Fritse
 

Modernisering van de Ziektewet

10-04-2013


 

Het verzuim en de instroom in de WIA van werknemers met een vast dienstverband is de afgelopen jaren gedaald. Dat geldt niet voor de werknemers met een tijdelijk contract en uitzendkracht die ziek worden. Deze werknemers vallen bij ziekte onder de vangnetregeling van de Ziektewet (vangnetters). Het kabinet heeft met de wijziging van de Ziektewet als doel het langdurig ziekteverzuim en de instroom in de WIA van deze groepen te beperken.

Met ingang van 1 januari 2013 zijn in de Ziektewet de hierna volgende wijzigingen voor de werknemers opgenomen:

  • Aanscherping van het Ziektewetcriterium De voorwaarden voor het ontvangen van een uitkering worden na het eerste ziektejaar aangescherpt. Allereerst wordt het geldende arbeidsongeschiktheidscriterium 'zijn arbeid' (de laatstelijk verrichte arbeid voor ziekte) vervangen door het arbeidsongeschiktheidscriterium dat nu al geldt op grond van de WIA. Daarbij wordt uitgegaan van algemeen geaccepteerde arbeid als maatstaf. Vanaf 1 januari 2013 wordt na een jaar ziekte gekeken of de werknemer in staat is meer dan 65% van zijn maatmaninkomen te verdienen (het maatmaninkomen is het inkomen dat een soortgelijke gezonde persoon met arbeid verdient). Is dat het geval dan heeft de werknemer geen recht meer op een ZW-uitkering.
  • Invoering van een arbeidsverledeneis Het recht op ziekengeld wordt opgedeeld in twee delen, een loongerelateerde uitkering een minimumuitkering. De basisuitkering bedraagt 3 maanden en wordt verlengd met één maand voor ieder volledig kalenderjaar dat de arbeidsduur de duur van 3 kalenderjaren overstijgt. De totale duur van de loongerelateerde fase bedrag maximaal 104 weken met een hoogte van 70% van het laatstverdiende loon. Na afloop van de loongerelateerde uitkering geldt een minimumuitkering van 70% van het Wettelijk Minimumloon. Deze maatregel zal waarschijnlijk per 1 januari 2014 ingaan.
  • Aanscherping van de re-integratieverplichtingen De re-integratie- en sollicitatieverplichtingen voor werknemers met een ZW-uitkering worden aangescherpt, waarbij wordt aangesloten bij de verplichtingen zoals die in de WIA gelden. De werknemer is verplicht mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak, het aanvaarden van passende arbeid. Verder is de werknemer verplicht scholing te volgen, mee te werken aan een proefplaatsing.
  • Verlenging van de proefplaatsing De maximale duur van de proefplaatsing met behoud van uitkering bij een werkgever is verlengd van 3 maanden naar 6 maanden

Met ingang van 1 januari 2014 worden voor werkgever de volgende wijzingen doorgevoerd:

Nieuwe financieringsmethodiek voor ZW- en WGA-lasten voor vangnetters Huidige situatie: ter financiering van de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt jaarlijks een sectorpremie  betaald. Hierdoor worden alle Ziektewet en WGA- lasten voor de groep vangnetters omgeslagen over alle werkgevers binnen de betreffende sector. WGA is een onderdeel van de WIA en staat voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

 

Per 1 januari 2014 wordt ter financiering van de vangnetuitkeringen voor de grote werkgevers (100 keer de gemiddelde SV-loonsom) een individuele premiedifferentiatie geïntroduceerd voor de Ziektewet en de WGA. De premies worden afhankelijk van instroomcijfers in de ZW en de WGA. Hoe hoger het verzuim van de werknemers met een vangnetuitkering, hoe meer premie de werkgever straks afdraagt.

Voor kleine werkgevers (tot 25 keer de gemiddelde SV-loonsom)  zal de premie op sectorniveau worden vastgesteld. De middelgrote werkgevers (25 tot 100 keer de gemiddelde SV loonsom) gaan een combinatiepremie betalen.

 

Vanaf 1-1-2014 krijgen alle werkgevers naast de WGA lasten van vast personeel ook de WGA lasten van vangnetters doorbelast: de totale WGA lasten.

Als de vangnetters na 2 jaar ziekte vanuit de Ziektewet doorstromen in de WGA worden deze zieke werknemers door het UWV meegeteld bij het vaststellen van de hoogte van de WGA gedifferentieerde WGA-premie.

 

In 2016 wordt de premiestelling voor de WGA voor vaste werknemers samengevoegd met de premiestelling voor vangnetters. Werkgevers hebben dan de mogelijkheid te kiezen of voor het publieke stelstel met een gedifferentieerde premie of voor het WGA-eigenrisicodragerschap en dit eventueel te verzekeren. De mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden blijft bestaan.

 

In de nieuwe situatie worden dus de ZW- en de WGA-lasten van vangnetters toegerekend aan de laatste werkgever. De overheid gaat zoals nu het geval is bij de vaste werknemers meer verantwoordelijkheid leggen bij de (voormalige)werkgever. Toerekening vindt plaats op basis van de eerste ziektedag. Ligt de eerste ziektedag in het dienstverband of binnen 4 weken na het einde van het dienstverband, dan is de uitkeringslast tot te rekenen aan de werkgever.

 

Advies

Uiteindelijk gaat elke werkgever de eigen schade betalen. Als werkgever krijgt udus een groter belang bij schadebeheersing. Schadebeheersing begint bij een goede personeelsadministratie van indiensttreding, ziekmelding en uitdiensttreding. Zorg bij de werknemers met een tijdelijk dienstverband voor een begeleiding en re-integratie. Dit kan voorkomen dat werknemers ziek uitdienstreden. Houdt met de uitdiensttredende werknemers gedurende 4 weken na het dienstverband contact in verband met een eventuele ziekmelding. Niet alleen weet u voor uw personeelsadministratie waar u aan toe bent, maar u kunt overwegen om te investeren in re-integratie in plaats van dit uitsluitend over te laten aan het UWV. Hoe eerder uw ex-werknemer arbeidsgeschikt is, des te meer kunt u de schade beperken.

 

Conny Fritse, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief