Banner Uilhoorn & Fritse
 

Obesitas / overgewicht een groeiend probleem voor de werkgever

05-04-2013


Gelijk in andere welvarende landen, vormt obesitas in Nederland een groeiend probleem. Tenminste 1,2 miljoen Nederlanders lijden aan obesitas en ongeveer 10% van de ziektekosten heeft een relatie met overgewicht. Werknemers die lijden aan obesitas zijn vaker en langer ziek dan werknemers met een normaal gewicht. Ook hebben werknemers met obesitas een grotere kans om betrokken te raken bij een bedrijfsongeval. Het arbeidsverzuim door overgewicht wordt geschat op meer dan 600 miljoen euro. Obesitas wordt gediagnosticeerd door het vaststellen van de Body Mass Index. Deze index geeft de verhouding weer van de lengte en het gewicht van een persoon. Bij een BMI-waarde vanaf 30 spreekt men van obesitas. Bij een BMI-waarde van 40 is sprake van morbide obesitas.

 

Het komt vaker voor dat er werkgevers zijn die een werknemer willen ontslaan omdat deze door overgewicht niet meer geschikt is voor zijn werk. Te denken valt aan een scheepskok die zich vanwege zijn overgewicht niet meer vrij kon bewegen in de kleine ruimtes van een schip. Of de werknemer die door overgewicht niet meer goed machines kon bedienen en zich frequent ziek melde. De vraag is of u als werkgever de mogelijkheid hebt om de arbeidsovereenkomst met zo'n werknemer te beëindigen.

 

Van belang is dat de Commissie Gelijke Behandeling, maar ook meerdere kantonrechters van oordeel zijn, dat daar waar sprake is van morbide obesitas, dit gezien moet worden als een chronische ziekte. Dit impliceert dat er een opzegverbod tijdens ziekte geldt, maar ook dat er een re-integratietraject moet worden ingezet.

 

Als werkgever heeft u een wettelijke verplichting tot gezondheidsbescherming en preventie van de werknemer. Er bestaat tot op heden geen wettelijke verplichting tot gezondheidsbevordering. Toch kan de werkplek een aanknopingspunt vormen voor de gezondheidsbevordering van de werknemer in de vorm van leefstijlbeleid. Als u binnen uw onderneming een vorm van gezondheidsmanagement wil gaan invoeren, hebt u hiervoor de instemming nodig van de ondernemingsraad.

 

Hoever mag u als werkgever gaan bij de preventie van obesitas?

Als u regels wilt gaan stellen ten aanzien van bijvoorbeeld het voedingspatroon dan treedt u in de persoonlijk levenssfeer van de werknemer. De Hoge Raad heeft in 2007 in een arrest een algemeen toetsingskader gegeven aan de hand waarvan kan worden bepaald of een werkgever met zijn regels een toelaatbare inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Regels dienen een legitiem doel te dienen, ze moet proportioneel zijn en moeten voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel.

 

Het stimuleren van een gezond leefstijlinterventieprogramma, waaraan een werknemer vrijwillig kan deelnemen, valt binnen het geheel van preventieve gezondheidsactiviteiten en vormt geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

 

Inmiddels heeft zich jurisprudentie ontwikkeld in zaken waarbij (morbide) obesitas centraal staat en de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Uit de tot op heden beperkte uitspraken kan worden afgeleid dat rechters bij het bestaan van een opzegverbod alleen tot ontbinding overgaan, indien er bijkomende omstandigheden zijn aan te wijzen. Van de werkgever wordt minimaal verwacht dat deze de benodigde inspanningen verricht als de werknemer door obesitas zijn werk niet meer goed kan verrichten. Zo moet de werkgever  de werknemer in de gelegenheid stellen een afvalprogramma te laten volgen. De situatie is vergelijkbaar met een werknemer die lijdt aan alcoholisme.

 

Advies

U kunt investeren in een leefstijlinterventieprogramma. Hier kunt u denken aan het verstrekken van gezonde voeding en drank in de kantine. U zou werknemers kunnen motiveren aan sport te gaan doen, door een deel van het sportabonnement te vergoeden. Verder kunt u denken om werknemers met overgewicht deel te laten nemen aan een afvalprogramma en een bonus te verstrekken op het moment dat daadwerkelijk een bepaald streefbericht is bereid.

 

Naschrift 18 juli 2013

De heer Rosenmüller (voorzitter Convenant Gezond Gewicht) ziet graag dat bedrijven afspraken maken over een gezonde leefstijl en dit opnemen in het bedrijfsbeleid of bij cao regelen.

 

De FNV heeft daarentegen echter moeite met het feit dat een werkgever eisen gaat stellen aan de levensstijl van werknemers en wil de keuze aan de werknemer laten.

 

Conny Fritse, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

 

 

« Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief