Banner Uilhoorn & Fritse
 

Nieuwsoverzicht

Blauwe vinkjes op de werkvloer: de reikwijdte van privacy

Een bericht sturen via WhatsApp op het werk is iets wat de meeste mensen dagelijks wereldwijd doen zowel werkgevers als werknemers. Meer en meer staat daardoor de vraag binnen de rechtspraak ter discussie: of het gebruik van de (mobiele) telefoon en/of  e-mail door de werknemer is toegestaan tijdens werktijd om zijn/haar sociale netwerk te onderhouden.

 

 

19-01-2018

Lees meer »

Bagatel delict: meenemen vier plantjes van tuincentrum ontslag op staande voet of persoonlijke omstandigheden?

Een werknemer in dienst op grond van de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) neemt na afloop van de werktijd zonder toestemming en zonder te betalen vier kleine plantjes mee van een tuincentrum. Ontslag op staande voet gerechtvaardigd of niet vanwege persoonlijke omstandigheden.

19-11-2017

Lees meer »

Sinterklaas: 'sexy meisjes' #metoo

Het grootste kinderfeest vindt nog steeds plaats op 5 december. Los van de zwarte pieten discussie kan er ook ontevredenheid bestaan over het optreden van de hulp Sinterklaas en zijn pieten. In 2006 liepen meerdere optredens zo uit de hand dat dit zelfs tot een rechtszaak heeft geleid.

10-11-2017

Lees meer »

Aanzeggen (art. 7:668 lid 1 BW) moet schriftelijk

Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is per 1 januari 2015 ingevoerd dat de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van rechtswege van de arbeidsovereenkomst de werknemer laat weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet.

08-09-2017

Lees meer »

Geldig proeftijdontslag bij arbeidsovereenkomst van 6 maanden?

Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn per 1 januari 2015 wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de eisen voor een rechtsgeldige proeftijd.

08-09-2017

Lees meer »

Loondoorbetaling na 104 weken ziekte

Uitgangspunt is dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte na het verstrijken de termijn van 104 komt te vervallen. Wat is de situatie indien een werknemer wordt gere-integreerd  en de werknemer opnieuw komt uit te vallen?

01-09-2017

Lees meer »

Drugsgebruik tijdens bedrijfsuitje rechtvaardigt functiewijziging

Een werknemer met een leidinggevende functie in de hotelbranche wordt aangesproken op het snuiven van cocaïne in de bus tijdens de terugreis van een bedrijfsuitje. Tijdens een gesprek wordt de werknemer medegedeeld dat hij wordt teruggezet naar een lagere functie en wordt het salaris verlaagd met EUR 100,00 (bruto). De werknemer kan niet instemmen met de maatregel en start een kort geding.

30-08-2017

Lees meer »

Meenemen product over de houdbaarheidsdatum; reden voor ontslag?

De rechter moet een oordeel geven over een zogeheten bagatel-delict; het door een werknemer - zonder toestemming van de werkgever - meenemen van een product met geringe waarde. Reden voor ontslag op staande voet?

19-05-2017

Lees meer »

Mag een werkgever het dragen van een hoofddoek verbieden?

Het begrip 'een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste' verwijst naar een objectief vereiste dat is ingegeven door de aard van de beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgevoerd. Subjectieve overwegingen zoals de wil van de werkgever om rekening te houden met de bijzondere wensen van de klant, vallen niet onder dit begrip.

01-05-2017

Lees meer »

Wetsvoorstel 'Slapend dienstverband'; controversieel verklaard

In verband met de verkiezingen en het formeren van een nieuw kabinet is het wetsvoorstel op 18 april 2017 controversieel verklaard.

19-04-2017

Lees meer »

De as van vader: bijzetten of verstrooien

De kantonrechter in Roermond heeft op 15 februari 2017 een beslissing genomen in een geschil over de bestemming van de as van de overleden vader.

17-04-2017

Lees meer »

Slapend dienstverband

Wetsvoorstel 'slapend dienstverband'; kritische opmerkingen Raad van State.

24-03-2017

Lees meer »

Uitkering van niet genoten vakantiedag(en), denk aan pensioenpremie.

Het werkgeversdeel van de pensioenpremie komt mogelijk de werknemer toe.

20-02-2017

Lees meer »

"Ik ben onterfd, krijg ik nou helemaal niets?" Beroep op legitieme portie.

Mocht u zijn onterfd dan kunt u eventueel een beroep doen op de legitime portie.

13-02-2017

Lees meer »

Het jaar 2017, een overzicht van de aanstaande veranderingen.

Voor u het nieuwe jaar ingaat geven wij u hierbij graag een beknopt overzicht.

27-12-2016

Lees meer »

Illegale versies van softwareprogramma's op de werkvloer

Werkgever aansprakelijk voor door werknemer op bedrijfslaptop ingeinstalleerde illegale versie softwareprogramma.

29-11-2016

Lees meer »

WWZ: schriftelijk informeren voortzetten arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Met de Wet Werk en Zekerheid bestaat sinds 1 januari 2015 voor de werkgever de verplichting om een werknemer te informeren over het al dan niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer. De aanzegverplichting betekent dat uiterlijk één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst de werkgever dit aan de werknemer moet laten weten.

29-10-2016

Lees meer »

Wat bevindt zich achter het Muizengaatje? (WWZ)

15-09-2015

Lees meer »

wet Werk en Zekerheid (WWZ): het nieuwe ontslagrecht

Wij informeren u graag.

26-06-2015

Lees meer »

"Ontslagadvocaten maken overuren"

Kop uit het AD van 24 juni 2015

24-06-2015

Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aanzegverplichting (uitspraken)

Sinds 1 januari 2015 geldt de aanzegverplichting.

17-06-2015

Lees meer »

Wetsvoorstel Wijziging Arbeidsomstandighedenwet: positie bedrijfsarts

Minister Asscher komt met nieuw wetsvoorstel waarin de Arbeidsomstandighedenwet wordt gewijzigd.

30-04-2015

Lees meer »

Wettelijk recht [verzoek in te dienen tot] thuiswerken

De Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) wordt aangepast om het thuiswerken te bevorderen. 

21-04-2015

Lees meer »

Update omtrent VAR en BGL

Behandeling Beschikking geen Loonheffing tot nader orde uitgesteld

16-04-2015

Lees meer »

Als werkgever de kosten rechtsbijstand vergoeden? Let op de werkkostenregeling!

Bij benutte vrije ruimte mogelijk 80% eindheffing verschuldigd.

31-03-2015

Lees meer »

Doorwerken na AOW-leeftijd wordt eenvoudiger

 Tweede Kamer stemt in met Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd

19-03-2015

Lees meer »

Hof: werkgever aansprakelijk voor sprong uit raam

De lat voor zorgplicht werkgever ligt hoog. 

23-02-2015

Lees meer »

V&D mag lonen niet verlagen

Vandaag besliste de rechter in kort geding. V&D gaat in hoger beroep.

23-02-2015

Lees meer »

'Big Bang': wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

Met een 'Big Bang' zal waarschijnlijk per 1 juli 2017 de aanstelling van een ambtenaar worden omgezet in een arbeidsovereenkomst.

05-02-2015

Lees meer »

Op staande voet ontslagen vanwege verduisteren toiletmunt

Rechtvaardigt diefstal 50 eurocent een ontslag op staande voet? 

27-01-2015

Lees meer »

Onverwijldheid opzegging ontslag op staande voet

Een medewerker van het SVB heeft oneigenlijk gebruik gemaakt van privacygevoelig informatie.

22-01-2015

Lees meer »

Bij ontslag op staande voet voortvarend te werk gaan

Een medewerker van het SVB heeft oneigenlijk gebruik gemaakt van privacygevoelig informatiemateriaal uit de databank.

22-01-2015

Lees meer »

1 januari 2015, Wet Werk en Zekerheid treedt in werking

Overzicht van wijzigingen: de aanzegverplichting, het proeftijdbeding en het concurrentiebeding.

31-12-2014

Lees meer »

Erfgenamen hebben recht op beëindigingsvergoeding

18-12-2014

Lees meer »

Verbod dragen borstbedekkende hoofddoek toegestaan

18-12-2014

Lees meer »

Gele kaartprocedure kan grip op besluitvorming Europa verstevigen

11-12-2014

Lees meer »

Inhoudingsplicht bij payroll overeenkomst

De Belastingdienst legt een kinderdagverblijf naheffingsaanslagen en verzuimboetes op in verband met niet betaalde loonheffingen voor werknemers. Het kinderdagverblijf stelt dat het ten onrechte als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt. Op grond van een overeenkomst tot payrolling zou niet het kinderdagverblijf maar een derde juridisch werkgever en dus inhoudingsplichtig zijn.

25-11-2014

Lees meer »

Erfenis Chinese vaas: ping ping voor fiscus

Erfgenamen moeten over de erfenis soms erfbelasting betalen, waarbij rekening wordt gehouden met een vrijstelling.

23-11-2014

Lees meer »

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer

20-11-2014

Lees meer »

Afvloeiingsregeling en ouderenbeleid: Twee uitdagingen , één oplossing

18-11-2014

Lees meer »

Wijziging bonusregeling redelijk?

Een werkneemster bij Bol.com is het niet eens met een eenzijdige wijziging van haar individuele bonusregeling. Met verwijzing naar de arbeidsovereenkomst stelt de werkneemster dat de aanpassing te laat is geschied. De kantonrechter beoordeelt of sprake is van een dusdanige wijziging van omstandigheden dat Bol.com als goed werkgever een wijzigingsvoorstel mocht doen en of het voorstel redelijk is.

07-11-2014

Lees meer »

"Linken" naar en "embedden" van auteursrechtelijk beschermd materiaal

Wat mag een internetgebruiker en websitebeheerder wel en niet met auteursrechtelijk beschermd materiaal?

03-11-2014

Lees meer »

Kabinet: aannemen en in dienst houden 65-plussers moet aantrekkelijker

De "Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd" zou per 1 januari 2016 in moeten gaan.

03-11-2014

Lees meer »

Wetsvoorstel: VAR wordt 'Beschikking geen loonheffingen' (BGL)

Vanaf 1 januari 2015 gezamenlijke verantwoordelijkheid voor arbeidsrelatie met ZZP'er.

13-10-2014

Lees meer »

Werkgever mag geen ziekmelding weigeren en loon stopzetten

Het is niet aan werkgever om oordeel te geven over arbeidsongeschiktheid van werknemer.

06-10-2014

Lees meer »

Voortzetting in nieuw opgerichte vennootschappen na faillissement is overgang van onderneming

Pre-pack faillissement mislukt?

06-10-2014

Lees meer »

Uw werknemer weigert passende arbeid, wat nu?

Is een volledige of juist een gedeeltelijke loonstop op zijn plaats?

01-10-2014

Lees meer »

Café "Papagaai", smartengeld voor vuistslag in gezicht

Slachtoffer van een vuistslag in het gezicht met hersenletsel als gevolg krijgt EUR 17.000,00 smartengeld toegewezen.

22-09-2014

Lees meer »

Is de huisarts deskundig genoeg?

Is medisch dossier huisarts gelijk aan deskundigenoordeel? Rechters oordelen wisselend.

14-08-2014

Lees meer »

"Gratis" advies vaststellingsovereenkomst: einde arbeidsovereenkomst

Geen "uurtje, factuurtje" maar een vast bedrag

13-07-2014

Lees meer »

Eerste Kamer stemt in met Wet Werk en Zekerheid

De Eerste kamer heeft op 10 juni 2014 ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. 

10-06-2014

Lees meer »

Latere invoering 1ste tranche WWZ

De wijzigingen zijn niet per 1 juli 2014 maar per 1 januari 2015 van kracht.

05-06-2014

Lees meer »

Praktische bijeenkomst Wet Werk en Zekerheid

Wordt het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en goedkoper voor de werkgever?

09-05-2014

Lees meer »

Ontslag voor experimenteren met vuurwerk

Experimenteren met vuurwerk zonder vergunning is strafbaar, maar kan ook tot een einde van de arbeidsovereenkomst leiden.

30-04-2014

Lees meer »

Diefstal van fiets uit de hand gelopen grap?

Een werknemer verplaatst bij wijze van grap na de kerstborrel de fiets van een collega. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet omdat van diefstal sprake zou zijn. De rechter moet in kort geding oordelen of de arbeidsovereenkomst - voor zover die nog zou bestaan - moet worden ontbonden.

18-04-2014

Lees meer »

Doorprikken van payrollconstructie

Een werknemer tekent op het kantoor bij de onderneming waar hij werkzaamheden moet gaan verrichten een arbeidsovereenkomst met de payrollorganisatie die hem uit gaat lenen. Vraag is of de relatie tussen werknemer en inlener als arbeidsovereenkomst gekwalificeerd moet worden.

17-04-2014

Lees meer »

Grap met speelgoed aap reden voor ontslag? Who is Next?

Een trambestuurder bij het Gemeentelijk vervoersbedrijf Amsterdam (GVB) hangt als grap op kantoor een pluche speelgoed aap op aan een ventilatierooster. Een leidinggevende doet melding van het incident en zegt zich bedreigd en geïntimideerd te voelen, de werknemer wordt vervolgens op staande voet ontslagen.

16-04-2014

Lees meer »

Onjuiste ziekmelding per Whatsapp reden voor ontslag

Een pedagogisch medewerkster laat per Whatsapp bericht aan haar werkgever weten dat zij ziek is en in een ziekenhuis is opgenomen voor een blindedarmoperatie. De werkgever wil een bloemetje sturen maar ontdekt dat de werkneemster niet is opgenomen in het ziekenhuis.

12-04-2014

Lees meer »

'Takkewijf' reden voor ontslag?

Een verkoopmedewerker bij de Hema komt naar klanten vaak bot en kortaf over. Na meerdere jaren op haar gedrag aangesproken te zijn is voor de Hema het tegen een klant zeggen van 'takkewijf' ontoelaatbaar.

15-03-2014

Lees meer »

Werkgever aansprakelijk voor sprong uit raam?

Een werkneemster werkt bij een apotheek die dag en nacht open is. De apotheek wordt 's nachts overvallen waarna de werkneemster vanaf de eerste verdieping uit het raam springt nadat een vuurwapen op haar is gericht. De schade die de werkneemster lijdt door de sprong uit het raam wil zij op haar werkgever verhalen.

24-02-2014

Lees meer »

Beledigende e-mails reden voor ontslag?

De arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer raakt verstoord nadat de werkgever ontdekt dat de werknemer een zeer groot aantal e-mail berichten aan een collega heeft gestuurd, waarin hij zich over een andere collega schunnig en minachtend uitlaat.

15-01-2014

Lees meer »

Suggestieve sms'jes leiden tot verdenking diefstal

Een werkgever ontslaat een werknemer op staande voet wegens verdenking van diefstal van bedrijfseigendommen. De werknemer ontkent enige betrokkenheid maar kan geen verklaring geven voor bepaalde zeer suggestieve sms-berichten die op zijn mobiele telefoon worden aangetroffen.

15-01-2014

Lees meer »

Mag ik deze stoelendans van u?

Selecteren op kwaliteit bij reorganiseren in plaats van afspiegelingsbeginsel

23-12-2013

Lees meer »

Laat Kerstborrel geen 'Last Christmas' zijn

Luister naar het Radio2 fragment of lees het artikel.

19-12-2013

Lees meer »

Ontslag op staande voet door alcoholgebruik

Collega's waarschuwen de directie dat een betonmedewerker mogelijk niet nuchter op het werk is verschenen. De werknemer stemt in met het verzoek om twee verschillende alcoholtests te ondergaan. De uitkomst van de tests is voor de werkgever reden om de werknemer op staande voet te ontslaan.

08-12-2013

Lees meer »

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Op 29 november 2013 is de Ministerraad akkoord gegaan met indiening van het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid.

29-11-2013

Lees meer »

CE-markering op machine ontslaat werkgever niet van zijn zorgverplichting

De zorgverplichting van een werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer houdt niet op bij het aanschaffen van een machine die voldoet aan Europese normen

07-11-2013

Lees meer »

Leraar ontslagen wegens foto geslachtsdeel

Een leraar stuurt per ongeluk aan een leerling een foto van zijn geslachtsdeel

05-11-2013

Lees meer »

Stopzetten van loon

Kan het loon van een werknemer tijdens re-integratie geheel worden stopgezet als de werknemer het werk niet hervat terwijl hij het werk gedeeltelijk zou kunnen hervatten.

31-10-2013

Lees meer »

Kop of Munt: schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Hoogte van de schadevergoeding bij k.o.o. lastig te bepalen; kop of munt?

22-10-2013

Lees meer »

Afschaffen Stamrecht / Fiscaal voordelig uitkeren in 2014

Met ingang van 1 januari 2014 zal op grond van het Belastingplan 2014 de stamrechtvrijstelling voor de ontslagvergoeding zijn afgeschaft, en bestaat de mogelijkheid om de stamrechten in 2014 eenmalig voordelig uit te laten keren. 

21-10-2013

Lees meer »

Hoger beroep: Staat aansprakelijk voor late vakantiewetgeving

De Nederlandse Staat is ook in hoger beroep aansprakelijk gehouden voor late invoering/wijziging Wet opbouw vakantiedagen tijdens ziekte 

17-10-2013

Lees meer »

Marathons lopen: aan de finish ontslag op staande voet

De sanctie op het niet naleven van redelijke voorschriften omtrent controle bij ziekteverzuim is de opschorting van het loon. Bijzondere omstandigheden zoals het lopen van marathons en verbouwingswerkzaamheden aan het eigen huis kunnen tot een ontslag op staande voet leiden.

17-10-2013

Lees meer »

Workshop “De werkelijke impact van het pensioenakkoord voor uw onderneming”

Meld u nu aan voor deze gratis workshop!

30-09-2013

Lees meer »

Onrechtmatig verkregen bewijs inzage Gmail account?

De werkgever heeft de e-mails in het privé e-mail account (Gmail) van de werknemer ingezien en hem op staande voet ontslagen.

16-08-2013

Lees meer »

Ontslag directeur wegens fraude bij aanvraag hypotheek

Door directeur wordt bij de aanvraag voor hypotheek een gefingeerd dienstverband van zijn echtgenote bij een zakelijke relatie als inkomstenbron opgevoerd.

15-08-2013

Lees meer »

Kennisnemen van Hotmail onrechtmatig bewijs?

Een werknemer stuurt aan zijn vorige werkgever geheime bedrijfsinformatie via zijn Hotmail-account.

15-08-2013

Lees meer »

Ondeugd op de Wallen;ontslag?

Een manager organiseert aansluitend aan een teamuitje een seksueel getint programma in Amsterdam.

14-08-2013

Lees meer »

Lauwe koffie in gezicht collega gooien: ontslag op staande voet?

Een werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij een beker lauwe koffie in het gezicht van een collega heeft gegooid.

14-08-2013

Lees meer »

Discriminerende taal op Facebook geen dringende reden

Discriminerende taal op Facebook geen dringende reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

12-08-2013

Lees meer »

De nieuwe Ziektewet / premie Ziektewet - Flex

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (NeZaVa) ingevoerd.

18-07-2013

Lees meer »

Aansprakelijkheid Arbo-dienst voor loonsanctie UWV

De arbodienst is aansprakelijk voor de door het UWV aan de onderneming opgelegde loonsanctie.

17-07-2013

Lees meer »

Verzet werknemer tegen faillissement

De werknemer stelt dat dat door het faillissement misbruik wordt gemaakt van verminderde arbeidsrechtelijke bescherming.

17-07-2013

Lees meer »

Werknemer verzoekt einde arbeidsovereenkomst wegens schelden door werkgever

In plaats van waardering voor werken onder oplopende druk wordt werknemer onheus bejegdend en geschoffeerd.

15-07-2013

Lees meer »

Nuttigen appeltaart reden voor ontslag op staande voet?

Een werkneemster van een AH filiaal heeft tijdens werktijd etenswaren genuttigd onder het mom dat deze gecontroleerd moesten worden.

12-07-2013

Lees meer »

Banken richten voor erfgenamen loket op voor slapende tegoeden bankrekeningen

Banken hebben het plan begin 2015 een digitaal loket op te richten.

11-07-2013

Lees meer »

'Fucking hoer' geen ontslag op staande voet

Een werknemer scheldt haar leidinggevende uit voor 'fucking hoer', die dat als bedreigend en intimiderend ervaart. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet.

10-07-2013

Lees meer »

He luie hond, lig je nog te slapen?

Bedreigende en beledigende taal in voicemail reden voor ontslag

08-07-2013

Lees meer »

"No cure, no pay" bij letselschade per 1 januari 2014

Advocaten mogen bij wijze van experiment 'no cure, no pay' afspraken maken.

27-06-2013

Lees meer »

Meenemen restmateriaal reden voor ontslag?

26-06-2013

Lees meer »

Bagatel delicten (diefstal van zaak van geringe waarde); reden voor ontslag?

Is het meenemen van zaken van geringe waarde (diefstal) reden voor een ontslag op staande voet?

25-06-2013

Lees meer »

"Dik varken, schreeuw niet zo" reden voor ontslag?

Deze uitspraak is voor de werkgever onacceptabel waarop de werknemer op staande voet wordt ontslagen.

24-06-2013

Lees meer »

Striptease-act van muziekdocent reden voor ontslag op staande voet?

De werkgever heeft na anonieme klachten de docent op staande voet ontslagen. Het verbod van nevenwerkzaamheden zou zijn overtreden en de werkzaamheden zouden niet verenigbaar zijn met die van docent.

21-06-2013

Lees meer »

Arbeidsrelaties en sociale media: een statusupdate

Lees de gastblog van Mark Uilhoorn op de website van Lumax Producties

19-06-2013

Lees meer »

Nederland vakantieland; wet opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Met ingang van 1 januari 2012 zijn een aantal wetsartikelen rondom de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte gewijzigd. Bovendien is er een wijziging doorgevoerd die tot gevolg kan hebben dat de opgebouwde wettelijke minimum vakantiedagen op korte termijn komen te vervallen. Onderstaand een overzicht van de regelgeving ten aanzien van vakantiedagen.

13-06-2013

Lees meer »

Tijdelijk voor maximaal 3 maanden gratis berekening dagloon voor eigenrisicodragers Ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewetuitkering van uw werknemers dan kunt u in periode van 1 juni tot 1 september 2013 uw Ziektewetuitkering kosteloos laten berekenen door het UWV.

05-06-2013

Lees meer »

Het Zorgakkoord: waar gaat het voor u als werkgever naar toe

Het Zorgakkoord: waar gaat het voor u als werkgever naar toe

31-05-2013

Lees meer »

Het UWV berekent, de belastingdienst stelt vast en de werkgever controleert!

Controle van de door het UWV gebruikte gegevens voor het berekenen van de premies ZW-flex en WGA-flex levert u als werkgever een flinke kostenbesparing op.

29-05-2013

Lees meer »

Oproepkrachten 'dubbel' betalen

De mogelijkheid bestaat dat bij een werknemer die meerdere malen per dag wordt opgeroepen - door de 3 uren die per oproep gerekend moeten worden - bepaalde tijdvakken elkaar gaan overlappen, waardoor sommige uren die dag 'dubbel' worden beloond.

14-05-2013

Lees meer »

Voorbereiden op de transitievergoeding / het transitiebudget

De stofwolken rond het tot stand komen van het sociaal akkoord zijn inmiddels goeddeels neergedwarreld. Het is niet zeker dat alle plannen uiteindelijk ook wet zullen worden. Wel is het verstandig nu al rekening te houden met en te anticiperen op de mogelijke introductie in het Burgerlijk Wetboek van de verplichting van de werkgever om in een werknemer te investeren en voorzieningen te treffen voor toekomstige mobiliteit.

08-05-2013

Lees meer »

De oudere werknemer, remplaçantenregeling, het Sociaal Plan en de Belastingdienst

Een bedrijf dat wil reorganiseren sluit in veel gevallen een Sociaal Plan met vakbonden of een Ondernemingsraad, om voor werknemers die boventallig worden, de financiële gevolgen op te vangen. 

03-05-2013

Lees meer »

"no cure, no pay"

Regelmatig herleeft de discussie over 'no cure, no pay' als declaratiemethode voor de advocatuur. In de Verenigde Staten wordt deze methode, waarbij slechts bij het behalen van een bepaald gevolg salaris in rekening wordt gebracht, veel gebruikt. In Nederland mogen advocaten deze methode op grond van de voor hen geldende Gedragsregels niet hanteren. Uitgangspunt is dat voor verrichte werkzaamheden een redelijk salaris gerekend moet worden. Naar aanleiding van politieke discussie medio maart/april 2013 ziet het er naar uit dat de Orde van Advocaten een variant op 'no cure, no pay' vanaf 2014 toestaat.

18-04-2013

Lees meer »

Modernisering van de Ziektewet

Overzicht van wijzigingen in de Ziektewet voor werknemer en werkgever.

10-04-2013

Lees meer »

Obesitas / overgewicht een groeiend probleem voor de werkgever

Gelijk in andere welvarende landen, vormt obesitas / overgewicht in Nederland een groeiend probleem.

05-04-2013

Lees meer »

Wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding ingetrokken.

Dit wetsvoorstel dateert alweer van februari 2009 en zag op limitering van de vergoeding voor personen met een jaarsalaris van EUR 75.000,00 of hoger. In die gevallen zou de ontslagvergoeding niet meer mogen bedragen dan het jaarsalaris.

28-03-2013

Lees meer »

Cameratoezicht op de werkvloer: ik zie, ik zie, wat ik wel/niet mag zien

Lees de gastblog van Mark Uilhoorn op de website van Lumax Producties

20-03-2013

Lees meer »

Meenemen colablikje ondanks geringe waarde reden voor ontslag?

Is de geringe waarde van op de werkvloer gestolen of verduisterde zaken voldoende / onvoldoende grond voor een ontslag op staande voet?

20-03-2013

Lees meer »

"Mag je als werkgever werknemers verplichten naar kantoor te komen?"

Yahoo VS wil werknemers weer op kantoor laten werken.

26-02-2013

Lees meer »

Na weigering verlof niet verschijnen op het werk reden voor ontslag?

Hoofdregel is dat de werkgever de vakantie van de werknemer vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer. Tenzij de werkgever gewichtige redenen heeft om zich daar tegen te verzetten. Ongeoorloofde afwezigheid is - afhankelijk van de omstandigheden - niet direct een reden voor ontslag.

04-02-2013

Lees meer »

Organisatie moet zich aanpassen aan re-integrerende werknemer

Een docent valt vanwege stress uit bij zijn werkgever en kan volgens werkgever en werknemer niet meer re-integreren in de oude functie. Een andere functie binnen de organisatie is volgens de werkgever niet aan de orde zodat de werknemer een outplacementtraject naar een andere functie wordt aangeboden.

01-02-2013

Lees meer »

Ontslagrecht: een paradijs voor advocaten?

Lees de gastblog van Mark Uilhoorn op de website van Lumax Producties

22-01-2013

Lees meer »

Hoelangwerkloos / Arbeidsmarktresearch

De Kring van kantonrechters heeft op 2 november 2012 laten weten niet met een formule te komen voor kennelijk onredelijk ontslagzaken. Dit omdat de inhoud van het regeerakkoord omtrent wijzigingen in het ontslagrecht een formule overbodig lijkt te maken.

09-01-2013

Lees meer »

Hema mag hoofddoek niet verbieden

In België beëindigde de HEMA begin 2011 de arbeidsrelatie met een uitzendkracht omdat deze weigerde haar hoofddoek af te doen op de werkvloer. De Arbeidsrechtbank te Tongeren heeft geoordeeld dat dit in strijd is met de anti-discriminatiewetgeving. Lees het commentaar van Mark Uilhoorn op HR Praktijk voor de Nederlandse situatie.

08-01-2013

Lees meer »

Einde aftrek een maand op opzegtermijn bij (pro forma) ontbindingen

Met ingang van 1 januari 2013 treedt de 'Wet vereenvoudiging regelingen UWV' in werking en komt o.a. de aftrek van één maand op de opzegtermijn na de (pro forma) ontbindingsprocedure te vervallen.

08-01-2013

Lees meer »

Ziekmelding per WhatsApp-bericht

Onderzoeksplicht van werkgever weegt zwaar bij ontslagname door werknemer. 

21-12-2012

Lees meer »

Deskundigenoordeel UWV duurder

Met ingang van 1 januari 2013 kost het deskundigenoordeel UWV voor een werknemer EUR 100,00 en voor een werkgever EUR 400,00. De kosten bedragen tot 1 januari 2013 slechts EUR 50,00 voor zowel werknemer als werkgever.

11-12-2012

Lees meer »

Vluchten in ziekte bij ingediende ontslagvergunning

Ontslag kennelijk onredelijk vanwege opzegverbod bij ziekte.

07-12-2012

Lees meer »

Salarisverlaging of loon tijdelijk stopzetten: wat is juridisch mogelijk?

Steeds meer werknemers kloppen aan bij juridisch dienstverleners, omdat ze geen loon meer krijgen of de werkgever probeert salarisvermindering ´erdoor te drukken´. Wat kan de werkgever in crisistijd wel of niet doen op het gebied van loon en wat zijn precies de rechten van de werknemer? Lees het commentaar van Mark Uilhoorn in HR Praktijk.

19-11-2012

Lees meer »

Maximering loon topfunctionarissen (semi-) publieke overheid. Wet normering Topinkomens (WNT)

Met ingang van 1 januari 2013 geldt de Wet tot maximering van de lonen van topfunctionarissen werkzaam in de publieke overheid en in de semi-publieke overheid (WNT)

16-11-2012

Lees meer »

Berichten op Facebook blijken schending relatiebeding

Rechtbank Rotterdam ziet berichten op Facebook als actief benaderen van klanten. Relatiebeding geschonden. 

15-11-2012

Lees meer »

Beboeten rokende werknemers mag

Werknemers beboeten als zij een sigaret opsteken buiten de daarvoor bestemde werktijden is legitiem. Een rookverbod binnen een onderneming kan onder de voorschriften vallen en bij overtreding van deze voorschriften kan de werkgever een boete opleggen. Lees het commentaar van Mark Uilhoorn in HR Praktijk.

05-11-2012

Lees meer »

Ontmoedigingsbeleid inhuur personeel buiten EU werkt niet

Het voorstel van staatssecretaris SZW Paul de Krom om het voor werkgevers moeilijker te maken om personeel van buiten de Europese Unie in te huren, gaat niet werken. Lees het commentaar van Mark Uilhoorn op HR Praktijk.

31-10-2012

Lees meer »

Voorwaarden vergunning voor buitenlandse werknemer aangescherpt

Werknemers van buiten de EU vanaf volgend jaar minder gemakkelijk in dienst te nemen.

30-10-2012

Lees meer »

Beïnvloeden van de leefstijl van de werknemer

De werkgever heeft beperkte mogelijkheden om zich met de gezondheid / leefstijl van de werknemer te bemoeien.

12-10-2012

Lees meer »

Bezoek aan gok en seks websites leidt tot einde arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst wegens dringende reden ontbonden na overtreden ICT-reglement.

02-10-2012

Lees meer »

Gelekaartprocedure voor het eerst succesvol

Plannen van de Europese Commissie omtrent het strakingsrecht zijn door middel van de zogeheten "gelekaartprocedure" gesneuveld.

19-09-2012

Lees meer »

Top 100 malafide uitzendbureaus wordt hard aangepakt

Extra inspanningen om einde te maken aan misstanden in de uitzendbranche.

14-09-2012

Lees meer »

Gij zult geen zieken ontslaan

Conny Fritse heeft voor ArboRendement 2012-8 een artikel geschreven met als titel: "Gij zult geen zieken ontslaan. Ontslagverzoek wegens ziekte zal voor de rechter geen stand houden." Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u bij ons terecht voor een pdf van het artikel.

31-08-2012

Lees meer »

Opzetten eigen bedrijf geen reden voor loonopschorting

Jurisprudentie bespreking over ontslag op staande voet en loonopschorting.

29-08-2012

Lees meer »

UWV aansprakelijk voor ondeugdelijke ontslagvergunning

Onvoldoende onderzoek en ondeugdelijke motivering leiden tot aansprakelijkheid UWV voor geleden schade.

19-07-2012

Lees meer »

Ontslag op staande voet wegens alcoholmisbruik

Het ontbreken van medisch oordeel over alcoholgebruik komt voor rekening van de werknemer.

12-07-2012

Lees meer »

Notaris heeft het moeilijk

De brancheomzet van het notariaat was vorig jaar €610 mln, een daling met 20% ten opzichte van 2008.

21-06-2012

Lees meer »

Staat aansprakelijk voor late vakantiewetgeving

De Rechtbank Den Haag acht de Nederlandse Staat aansprakelijk voor late invoering / wijziging Wet opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

09-06-2012

Lees meer »

Extra steun MKB voor verkrijgen krediet

Garantieregelingen uitgebreid waardoor ondernemers makkelijker toegang krijgen tot krediet. 

04-06-2012

Lees meer »

Hoge griffierechten schrikken MKB'ers af

Procederen wordt door schuldeisers in het MKB vaak achterwege gelaten vanwege hoge griffierechten. 

05-04-2012

Lees meer »

Steunbetuiging teamleden voorkomt ontslag

Afwijzing verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren. 

29-03-2012

Lees meer »

"Juridisch advies riskant voor accountants"

28-03-2012

Lees meer »

Van Dam-tot-Damloper toch geen WW

Het UWV had WW-uitkering moeten weigeren volgens de Centrale Raad van Beroep.

15-03-2012

Lees meer »

Nieuwe stap in digitalisering van procesvoering

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Wet elektronische indiening dagvaarding

08-03-2012

Lees meer »

Kamer voor e-dienstverlening UWV

Bezuinigingen UWV door middel van verregaande digitale dienstverlening krijgt meerderheid Tweede Kamer.

24-02-2012

Lees meer »

Tweede Kamer stemt in met verhoging AOW-leeftijd

Tweede Kamer stemt in met wetvoorstel dat er voor zorgt dat AOW-leeftijd in 2020 wordt verhoogd naar 66 jaar.

10-02-2012

Lees meer »

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Een arbeidsmarkt analyse op basis van de ‘Monitor Uitvoeringsinstructie UWV' en de oratie "Arbeidsmarkt, ongelijkheid en de crisis" van bijzonder hoogleraar Wiemer Salverda (UvA).

27-01-2012

Lees meer »

Werknemer ontslagen wegens liefdesrelatie met vriendin van collega

Blijft liefdesrelatie een privéaangelegenheid als deze wordt aangegaan met de partner van een collega?

20-01-2012

Lees meer »

Google en Hyves leiden tot terugbetaling vergoeding

De verzekeraar van de arbeidsongeschikte werknemer - die zichzelf omschrijft als zombie en kasplantje - doet een ontdekking op internet.

20-01-2012

Lees meer »

Geen einde arbeidsovereenkomst van rechtswege bij 65 jaar.

Een werknemer in de functie van verkoopdirecteur wil ook na 65 jaar te zijn geworden, doorwerken. De werkgever vindt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd en staakt de loonbetaling.

06-01-2012

Lees meer »

Arbeidsongeschikte werknemer gaat niet mee over bij overgang van onderneming

Jurisprudentie bespreking aangaande overgang van onderneming en een zieke werknemer.

23-12-2011

Lees meer »

Eigenrisicodragerschap van de ondernemer

Het eigenrisicodragerschap van een werkgever eindigt niet door het enkele feit dat de verzekeraar de garantiestelling heeft beëindigd.

20-12-2011

Lees meer »

Ernstig overgewicht leidt tot einde arbeidsovereenkomst

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst ondanks het feit dat obesitas morbide wordt aangemerkt als chronische ziekte.

14-12-2011

Lees meer »

Inwerkingtreding wijziging WMCO

De datum van inwerkingtreding van de wijziging van de WMCO is 1 maart 2012.

28-11-2011

Lees meer »

Werkgever aansprakelijk voor burn-out van werkneemster

Het Gerechtshof 's-Gravenhage is van oordeel dat werkgever is tekortgeschoten in haar zorgverplichting. Materiële en immateriële schade ten gevolg.

25-11-2011

Lees meer »

Europees Hof verdedigt sociaal karakter faillissementsuitkering

Een beperking van de insolventie-uitkering door het UWV wordt niet toegestaan door het Europees Hof van Justitie.

25-11-2011

Lees meer »

Is een derde toegang geven tot een laptop toegestaan?

Een werknemer heeft een derde toegestaan om in te loggen op een aan zijn werkgever toebehorende laptop. Mag dit?

16-11-2011

Lees meer »

Voorstel D66: wijziging arbeids- en ontslagrecht

Tweede Kamerlid Koşer Kaya (D66) heeft op 7 november 2011 een initiatiefwet ingediend om het ontslagrecht ingrijpend te wijzigen.

10-11-2011

Lees meer »

Passende arbeid is geen bedongen arbeid

De wetgever heeft een grens getrokken voor de op de werkgever drukkende zorg voor de re-integratie en de loondoorbetaling bij (in beginsel) 104 weken.

03-11-2011

Lees meer »

Gezondheidsvragen tijdens sollicitatiegesprek verboden

Wijziging van art. 4 lid 2 Wmk moet duidelijk maken dat er tijdens de sollicitatiefase geen vragen gesteld mogen worden over gezondheid en ziekte, en dus ook niet over het ziekteverzuim.

24-10-2011

Lees meer »

Diplomaregister

Met ingang van 1 januari 2012 moet het voor potentiële werkgevers makkelijker worden om na te gaan of sollicitanten de diploma's hebben waarover zij zeggen te beschikken.

28-09-2011

Lees meer »

Kosten aanvraag faillissement

De werknemer die het faillissement van de werkgever aanvraagt, krijgt van het UWV kosten vergoed in het geval het faillissement wordt uitgesproken.

10-08-2011

Lees meer »

Vijandig bod op onderneming geen reden ontslag directeur

19-07-2011

Lees meer »

Sponsoring

Uilhoorn & Fritse Advocaten ondersteunt meerdere projecten, doelen en organisaties.

02-03-2005

Lees meer »

Publicatielijst

01-01-2005

Lees meer »
  • Gij zult geen zieken ontslaan. Ontslagverzoek wegens ziekte zal voor de rechter geen stand houden.


    Artikel van Conny Fritse in: "ArboRendement" 2012-8

Volg ons op twitter

Word vrienden met ons op Facebook

LinkedIn

Twitter, Facebook & LinkedIn

Volg ons op Twitter, word vrienden met ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit onze branche.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief