Banner Uilhoorn & Fritse
 

Algemene voorwaarden

Tarief

Over ons uurtarief doen wij niet geheimzinnig, dat bedraagt EUR 205,00, excl. 21% BTW en verschotten (zoals griffiegeld, deurwaarderskosten, uittreksels KvK). Afhankelijk van het belang, de spoedeisendheid en de aard van de zaak kan een uurtarief op maat worden overeengekomen.

 

Uiteraard is het ook mogelijk om een vast bedrag af te spreken.

 

Bij het kennismakingsgesprek maken wij met u heldere afspraken over het te hanteren tarief en geven wij een inschatting van de benodigde tijd voor de opdracht. Declaraties worden maandelijks verzonden en voorzien van een duidelijk overzicht van de werkzaamheden. In tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren brengen wij kantoorkosten niet als extra, vast percentage in rekening.

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden downloaden (PDF)

 

1.    Uilhoorn & Fritse Advocaten is een maatschap van natuurlijke personen.

2.    Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Uilhoorn & Fritse Advocaten.

3.    Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de maatschap, de leden van de maatschap, haar werknemers en de voor of namens Uilhoorn & Fritse Advocaten werkzame personen of ingeschakelde derden.

4.    De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever / cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop aan de verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

5.    Iedere aansprakelijkheid van Uilhoorn & Fritse Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Uilhoorn & Fritse Advocaten beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Uilhoorn & Fritse Advocaten in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

6.    Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal Uilhoorn & Fritse Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. Uilhoorn & Fritse Advocaten is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Uilhoorn & Fritse Advocaten niet aansprakelijk.

7.    Een uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door Uilhoorn & Fritse Advocaten bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.

8.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt voor de opdracht aan Uilhoorn & Fritse Advocaten een uurtarief, daaronder niet begrepen verschotten en BTW, overeengekomen. Tot de verschotten behoren onder andere griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten. Opdrachtgever aanvaardt dat Uilhoorn & Fritse Advocaten het uurtarief kan wijzigen.

9.    Gelden die Uilhoorn & Fritse Advocaten ten behoeve van de cliënt ontvangt worden op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Uilhoorn & Fritse Advocaten te Dordrecht gestort. De rente die over de gelden wordt ontvangen komt - indien de gelden langer dan acht dagen op de rekening hebben gestaan - de rechthebbende toe, verminderd met eventueel gemaakte bankkosten en een vergoeding te grootte van 0,25 % van het betrokken bedrag berekend op jaarbasis.

10.   Uilhoorn & Fritse Advocaten declareert in de regel maandelijks waarbij een betalingstermijn van 14 dagen geldt. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Indien de aard en/of de omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is aan Uilhoorn & Fritse Advocaten een voorschot voor verdere werkzaamheden verschuldigd. Dit voorschot zal met de slotdeclaratie worden verrekend.

11.   Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, ongeacht of deze betrekking heeft op de onderhanden zaak, heeft Uilhoorn & Fritse Advocaten het recht de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de cliënt om de openstaande en nog te verzenden declaraties te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente.

12.   Uilhoorn & Fritse Advocaten registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van cliënten. Ieder die gebruik maakt van de diensten van Uilhoorn & Fritse Advocaten geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van Uilhoorn & Fritse Advocaten dan de direct betrokken advocaten nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer, ter kennis van die anderen te brengen.

13.   Uilhoorn & Fritse Advocaten is op grond van geldende regelgeving ten aanzien van voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme verplicht onder omstandigheden ongebruikelijke situaties en transacties bij de desbetreffende autoriteiten te melden. In dat kader is Uilhoorn & Fritse Advocaten verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Door Uilhoorn & Fritse Advocaten een opdracht te geven bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

14.   Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Uilhoorn & Fritse Advocaten en op alle werkzaamheden van Uilhoorn & Fritse Advocaten is Nederlands recht van toepassing.

15.    Uitsluitend de rechtbank Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen Uilhoorn & Fritse Advocaten en de cliënt.

16.    Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

 

Versie: september 2016

  • Gij zult geen zieken ontslaan. Ontslagverzoek wegens ziekte zal voor de rechter geen stand houden.


    Artikel van Conny Fritse in: "ArboRendement" 2012-8

Nieuws »

Blauwe vinkjes op de werkvloer: de reikwijdte van privacy

Een bericht sturen via WhatsApp op het werk is iets...

19-01-2018

Lees meer »

Bagatel delict: meenemen vier plantjes van tuincentrum ontslag op staande voet of persoonlijke omstandigheden?

Een werknemer in dienst op grond van de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW)...

19-11-2017

Lees meer »

Sinterklaas: 'sexy meisjes' #metoo

Het grootste kinderfeest vindt nog steeds plaats op 5 december. Los van...

10-11-2017

Lees meer »
Bekijk het nieuwsarchief

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief