Banner Uilhoorn & Fritse
 

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aanzegverplichting

30-10-2014


Wet Werk en Zekerheid (aanzegverplichting)

 

Eenvoudiger, sneller, eerlijker, maar ook goedkoper voor de werkgever, en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan door de werknemer.

 

De Eerste kamer heeft op 10 juni 2014 ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. De Wet is gepubliceerd in het Staatsblad 2014, 216. De minister heeft de datum van inwerkingtreding van de eerste wijzigingen veranderd van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015 zodat werkgevers meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de wijzigingen.

 

Met ingang van 1 januari 2015 zullen de eerste wijzigingen van kracht worden. Naast wijzigingen in de wetsartikelen over de proeftijd en het (non)concurrentiebeding, komt er een nieuw wetsartikel over de aanzegverplichting.

 

Aanzegverplichting (1 januari 2015)

De inhoud van artikel 7:668 BW is ingrijpend gewijzigd. Op grond van de wet moet een werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaan informeren of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Dit moet schriftelijk en uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

 

Wordt medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, dan moeten de voorwaarden waaronder de werkgever wil voortzetten ook worden vermeld.

 

De aanzegverplichting bestaat niet in het geval:

  • Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld, (bijv. bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project), of in het geval
  • De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden.

Voldoet de werkgever in het geheel niet aan de aanzegverplichting dan is een vergoeding verschuldigd gelijk aan één maand loon. Wordt de verplichting niet tijdig nagekomen dan is de vergoeding naar rato verschuldigd. De bevoegdheid van de werknemer om een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen voor de vergoeding vervalt drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. (noot)

 

Noot: Met de Verzamelwet SZW2015 wordt de termijn van art. 7:686 a BW met ingang van 1 juli 2015 gewijzigd van "twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is gewijzigd" naar "drie maanden na de dag waarop de verplichting tot aanzegging is ontstaan". In de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 geldt de termijn van twee maanden. Per saldo wijzigt de termijn niet.

 

Voortzetting arbeidsovereenkomst van rechtswege

De arbeidsovereenkomst wordt geacht voor dezelfde tijd maar voor ten hoogste een jaar - en onder dezelfde voorwaarden - te zijn voortgezet indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, is voortgezet en de werkgever de aanzegverplichting niet is nagekomen. Bovendien is sprake van een voortgezette arbeidsovereenkomst bij voortzetting zonder tegenspraak.

 

Afwijking bij overeenkomst of CAO

Van de wettelijke aanzegverplichting kan door partijen niet worden afgeweken met een schriftelijke overeenkomst en ook niet bij CAO.

 

Inwerkingtreding / overgangsrecht

Het wetsartikel ten aanzien van de aanzegverplichting treedt in werking op 1 januari 2015. Het heeft onmiddellijke werking en geldt dus voor reeds vóór 1 januari 2015 gesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

 

De leden 1, 2, 3, en 4 (onderdeel a) zijn niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die eindigen binnen één maand na het tijdstip van de inwerkingtreding;  1 februari 2015.

 

Met andere woorden: de eerste vergoeding wegens het schenden van de aanzegverplichting is pas op 1 februari 2015 verschuldigd. Achterliggende reden is dat de directe werking van het wetsartikel tot gevolg zou hebben gehad dat werkgevers op datum inwerkingtreding gelijk in overtreding zouden zijn geweest.

 

Advies

Het is raadzaam een personeelsregistratiesysteem bij te houden waaruit duidelijk wordt wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt en wanneer de aanzegging dient te geschieden.

 

Het is mogelijk om bij aanvang van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in deze arbeidsovereenkomst op te nemen dat aan het einde de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet.

 

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen

Mark Uilhoorn

Telefoon direct 078-6392063

 

Stand van zaken: 30 oktober 2014. Aangepast op 2 januari 2015.

 

Disclaimer: Uilhoorn & Fritse Advocaten heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van deze informatie. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuist is. De inhoud is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard ook. In concrete gevallen dient u altijd deskundig juridisch advies in te winnen.

 

 

 

« Blogoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief