Banner Uilhoorn & Fritse
 

De arbeidsongeschikte werknemer

13-05-2013


Financiële risico's

De kosten voor een langdurig zieke werknemer kunnen verspreid over een aantal jaren oplopen tot ruim € 200.000,00. Deze kosten betreffen niet alleen het doorbetalen van het loon over een periode van 104 weken, dit geldt eveneens voor het vervangen van de werknemer door het inhuren van een uitzendkracht en de kosten voor een arbodienst. Maar ook indirecte kosten spelen een rol, zoals de overwerkkosten van collega's, uren die leidinggevenden besteden aan re-integratie en ziekteverzuim in het algemeen. Onderzoek van onder andere TNO toont aan dat de indirecte kosten voor verzuim ongeveer het dubbele zijn van de directe kosten.

 

Voor een deel kunt u als werkgever genoemde kosten verzekeren, bijvoorbeeld de kosten voor het doorbetalen van loon tijdens de wachttijdperiode van 104 weken, de zogenaamde ziekengeldverzekering. Na het verloop van deze 104 weken kan sprake zijn van instroom door een werknemer in de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze leidt voor u als werkgever wederom tot kosten in de vorm van een verhoogde gedifferentieerde WGA-premie. Vanaf 1 januari 2014 worden de ZW- en de WGA-lasten van zogeheten vangnetters rechtstreeks toegerekend aan de werkgever. 'Vangnetters' zijn ex-werknemers die bij ziekte geen recht hebben op loondoorbetaling van hun werkgever. Het betreft zieke WW'ers, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat is aflopen tijdens de ziekteperiode.

 

Complexe regelgeving

Naast de financiële risico's die de arbeidsongeschiktheid van een werknemer met zich meebrengen, is de regelgeving rondom de arbeidsongeschikte werknemer complex. Zo krijgt u als werkgever te maken met het opzegverbod van de werknemer tijdens ziekte, de Wet Verbetering Poortwachter en het risico van een door het UWV op te leggen loonsanctie in het geval uw re-integratie-inspanningen niet toereikend worden geacht. Dit laatste kan zelfs 52 weken extra loondoorbetaling tot gevolg hebben.

 

Kostenbesparing Het is van belang dat u zich als werkgever bewust bent van het financiële aspect van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en begeleiding. Een bewust aanpak rondom de aspecten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kan leiden tot een daling van de kosten. U kunt hierbij denken aan:

 

 • Een zorgvuldig te doorlopen re-integratietraject, ter voorkoming van het opleggen van een loonsanctie, vanaf 2014 geldt dit eveneens voor de werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
 • Het instellen van bezwaar dan wel (hoger) beroep tegen het besluit van het UWV en het verhalen van de loonkosten op het UWV;
 • Het bekorten van de loonsanctie;
 • Het verhalen van loonschade en re-integratiekosten op een aansprakelijke derde in het geval van een door uw werknemer overkomen ongeval;
 • De inzet van passende arbeid op detacheringsbasis;
 • Het aanvragen van een vervroegde IVA-uitkering. IVA is een van de uitkeringen op grond van de WIT en staat voor Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten. Een IVA-uitkering scheelt in loondoorbetaling, re-integratiekosten en overige indirecte kosten;
 • Erop toezien dat het UWV tijdig tot een herbeoordeling overgaat. In sommige gevallen heeft een werknemer geen recht meer op een WGA-uitkering, in andere gevallen heeft een werknemer juist recht op een IVA-uitkering.
 • Het vanaf 2014 bijhouden van een goede personeelsadministratie van indiensttreding, ziekmelding en uitdiensttreding;
 • Een goede Risico-inventarisatie en -evaluatie in verband met dossiervorming voor aanspraken over beroepsrisico's en als basis voor verzuimbeleid;
 • Het gebruik van de no-riskpolis waardoor werknemers bij ziekte terugvallen op een uitkering ingevolge de Ziektewet,
 • Het laten doorlichten van uw re-integratie-activiteiten.

Advies en ondersteuning

Met name vanwege de complexiteit en de financiële risico's die u als werkgever kunt lopen is het van belang dat u zich hierin deskundig laat ondersteunen. Uilhoorn & Fritse Advocaten zijn bekend met de problematiek rondom de zieke werknemer en kunnen samen met u zoeken naar de juiste oplossing. Onze eigen juridische kennis wordt op het gebied van re- integratie eerste en tweede spoor aangevuld met de deskundigheid van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, ergonoom en casemanagers met wie wij nauw samenwerken. Dat levert voor u maatwerk op.

 

Voor een gratis oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met Conny Fritse van Uilhoorn & Fritse Advocaten: 078 - 639 20 60

 

 

 

 

 

« Blogoverzicht

 

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief